Na co si dát POZOR, když si stavím nový rodinný dům nebo jiný objekt s pobytovým prostorem!

1. Zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Měření radonu provedeme jako subjekt s platným povolením SÚJB.

2. Protokol o stanovení radonového indexu s autorizovaným řešením
HYDROIZOLACE resp. HYDRORADONOVÉ IZOLACE dle platných doporučení a ČSN předejte svému projektantovi stavby.

Pokud má být STAVBA umístěna na pozemku SE STŘEDNÍM nebo VYSOKÝM RADONOVÝM INDEXEM, MUSÍ BÝT PREVENTIVNĚ CHRÁNĚNA PROTI PRONIKÁNÍ RADONU.

PROJEKTANT BY MĚL ZAPRACOVAT AUTORIZOVANÉ ŘEŠENÍ S VÝPOČTEM OCHRANY A IZOLACE PROTI VLHKOSTI, VODĚ A RADONU DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

3. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, tedy i RADONU musí být součástí :

- dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

- projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

 


Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a to i s ohledem na ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží.

4. Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit, aby stavba byla provedena dle projektové dokumentace s dostatečnou ochranou proti radonu případně i vlhkosti a vodě s tím, že po dokončení bude stavba splňovat stanovené požadavky:

objemová aktivita radonu bude nižší než 200 Bq/m3

příkon fotonového dávkového ekvivalentu nižší než 0.5 µSv/h

5. Kontrolou dodavatele stavby je zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.

6. Zajistit nezávislou kontrolu kvality provedení stavby po jejím dokončení, tzn. v současnosti jediným možným způsobem, a to krátkodobým týdenním měřením radonu uvnitř dokončeného rodinného domu nebo jiného objektu.

PRŮKAZNOST A VĚROHODNOST MĚŘENÍ RADONU JE ZAJIŠTĚNA TĚSNOSTÍ OBÁLKY DOMU S PŘIMĚŘENĚ OMEZENOU VÝMĚNOU VZDUCHU V OBJEKTU, TZN. OSAZENÝMI OKNY A DVĚŘMI. V TOPNÉ SEZÓNĚ JE DOPORUČENO MÍT V PROVOZU SYSTÉM VYTÁPĚNÍ.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )