Radon


Radon je přírodní radioaktivní plyn vznikající postupnou samovolnou přeměnou uranu /U-238/, který je přítomen v proměnlivém množství jako součást hornin a zemin pod našimi domy a jinými objekty. Radon se z těchto hornin a zemin uvolňuje a stává se součástí půdních plynů.

Radon je lidskými smysly nepostižitelný, není cítit, není vidět a z tohoto důvodu se o něm mnohdy hovoří jako o nebezpečném tichém zabijákovi.

Radon se přesouvá do uzavřených prostor domů, škol, úřadů a jiných budov přes tzv. přísunové cesty, kterými jsou netěsné podlahy, dilatační spáry, praskliny v podlahách, trhliny ve zdivu, nedokonale izolované šachty a prostupy instalací.

Radon se uvnitř uzavřených prostor přeměňuje samovolně na tzv. dceřiné produkty, kterými jsou radioaktivní prvky polonia Po - 218 a polonia Po - 214. Tyto dceřiné produkty polonia vytvářejí v uzavřených prostorách s prachovými a aerosolovými částicemi tzv. radioaktivní aerosol. Tento radioaktivní aerosol se při vdechování zachycuje v dýchacích cestách a na plicích. Po záchytu v plicích dochází k radioaktivnímu rozpadu tohoto aerosolu při ozáření kmenových buněk vysoce ionizujícím zářením alfa. Při dlouhodobém pobytu ve vnitřním prostředí se zvýšenou hladinou radonu může dojít ke vzniku rakoviny plic. Riziko vzniku rakoviny plic progresivně narůstá s rostoucí koncentrací radonu.

Radon je hned po kouření druhou nevýznamnější příčinou rakoviny plic. Rakovina vyvolaná radonem, tzn. dlouhodobým ozařováním plicních zárodečných buněk zářením alfa, nevzniká okamžitě. Doba latence, tj. než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je u tohoto typu ozáření 10 až 30 let. Některé prameny uvádějí interval 20 až 40 let. Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkově vdechnuté radioaktivitě, která je závislá na výši koncentrace radonu a délce pobytu v postiženém objektu.

Důkazy o škodlivosti radonu

Vliv zvýšených hladin radonu na výskyt rakoviny plic byl průkazně doložen epidemiologickými studiemi nejprve na skupině horníků v uranových dolech a následně i u obyvatel, kteří žijí v oblastech s vyšším výskytem radonu v geologickém podloží.

V celosvětové studii, která sdružuje údaje z mnoha národních studií, bylo riziko rakoviny plic průkazně doloženo pro koncentrace vyšší než 150 Bq/m3 (OAR je vyšší než 150 Bq/m3).

Dle výsledků předmětné studie se při každém zvýšení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 zvyšuje riziko rakoviny plic o 15 %.

Poškození DNA u plicní buňky alfa zářením - radonem Plíce poškozené radioaktivním aerosolem - radonem

Poškození DNA u plicní buňky alfa zářením - radonemPlíce poškozené radioaktivním aerosolem - radonem

V průběhu celonárodních studií se dospělo k zásadnímu závěru, že kombinace působení radonu a kouření tabákových produktů škodlivé účinky na zdraví zesiluje. Poškození plicních buněk je vyšší než prostý součet působení obou faktorů.

Koncentrace radonu uvnitř domů v zemích OECD /aritmetický průměr/

Austrálie 11 Bq/m3 Lucembursko 110 Bq/m3
Rakousko 99 Bq/m3 Japonsko 16 Bq/m3
Belgie 48 Bq/m3 Nizozemí 23 Bq/m3
Kanada 28 Bq/m3 Nový Zéland 22 Bq/m3
Česká republika 140 Bq/m3    
Dánsko 59 Bq/m3 Norsko 89 Bq/m3
Finsko 84 Bq/m3 Polsko 49 Bq/m3
Francie 89 Bq/m3 Portugalsko 62 Bq/m3
Německo 49 Bq/m3 Korea 53 Bq/m3
Řecko 55 Bq/m3 Slovensko 87 Bq/m3
Maďarsko 82 Bq/m3 Španělsko 90 Bq/m3
Island 10 Bq/m3 Švédsko 108 Bq/m3
Irsko 89 Bq/m3 Švýcarsko 78 Bq/m3
Itálie 70 Bq/m3 Velká Británie 20 Bq/m3
USA 46 Bq/m3    
CELOSVĚTOVÝ PRŮMĚR 39 Bq/m3    


Celosvětově uznávané riziko.

V roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu vzniku rakoviny plic. Současně WHO doporučila všem státům světa a tedy ze znalosti radonové zátěže takovým státům jako je zejména Česká republika, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

Srovnání rizika RADONU s jinými příčinami úmrtí v České republice


Příčina úmrtí

Počet úmrtí v ČR průměrně
za rok (např. 2008)
Zdroj

Rakovina plic 5402 Český statistický úřad
Rakovina plic
způsobená radonem
900 Odhad dle celosvětové studie
Dopravní nehoda 832 Policie ČR


Srovnání rizika ozáření RADONEM s ozářením jinými radioaktivními zdroji


Roční pobyt v objektu s koncentrací 400 Bq/m3 (jedná se o směrnou hodnotu pro ČR, kdy se doporučuje problém RADONU řešit) je ozáření srovnatelné :

S ozářením způsobeným 440 rentgenovými snímky plic!

S ozářením způsobeným 90 mamografickými screeningovými vyšetřeními!

S ozářením způsobeným 1 CT vyšetřením hrudníku!


 

Zdroj: Státní ústav radiační ochrany

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )